65221138 - 65266959 - 09122610233
شهریار خ ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا

صفحه اصلیگردشگریگردشگري سلامت

دپارتمان گردشگری


گردشگري سلامت

گردشگري سلامت

راهنماي گردشگري سلامت

راهنمای گردشگری سلامت دارای توانایی هدایت و راهنمایی گروه مسافران درمانی برای مقاصد پذیرایی گردشگری سلامت را دارا می باشد. و همچنین شناخت کافی از گردشگران پزشکی و درمانی و نحوه خدمات رسانی به آنها را دارد. راهنما مسلط به مفاهیم گردشگری سلامت، وظایف راهنمای گردشگری سلامت، برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت با نهادهای ذیربط، سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان و کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت می باشد.

سرفصل و استاندارد آموزش راهنمای گردشگری سلامت :

مفاهیم گردشگری سلامت
- معرفی گردشگری و انواع آن
- گردشگری سلامت چیست؟
- گردشگری درمانی و منابع طبیعی
- گردشگری پزشکی و معرفی مراکز پزشکی گردشگری سلامت
- تجزیه و تحلیل مقاصد گردشگری سلامت
- تفکیک مراکز گردشگری درمانی و پزشکی
- رعایت حقوق گردشگران درمانی و پزشکی
- احترام به قوانین و مقررات مراکز درمانی و پزشکی در مقاصد
- مایه کوبی و واکسیناسیون راهنمای گردشگری سلامت در مقاصد پرخطر از نظر بیماری های مسری
- عدم ایجاد زباله های خطرناک در محیط های طبیعی درمانی مانند چشمه های آب گرم


وظایف راهنمای گردشگری سلامت
- اصول فنی راهنمای گردشگری سلامت
- معلومات راهنمای گردشگری سلامت
- ویژگیهای فردی راهنمای گردشگری سلامت
- بکارگیری اصول حرفه ای راهنما در اجرای تور
- استفاده از سایت های گردشگری سلامت
- رسیدگی به شکایات حضوری و مکاتبه ای مسافران
- احترام به حریم مسافران
- رعایت اصول اخلاق حرفه ای
- آشنایی با کمکهای اولیه راهنمای گردشگری سلامت در پیشگیری از بروز حادثه
- اطلاع رسانی راهنما به مسافران در خصوص حفاظت از اکوتوریسم های طبیعی مورد استفاده مسافران


برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت با نهادهای ذیربط
- ارتباط و انواع آن
- اصول برقراری ارتباط با سازمانهای داخلی و بین المللی
- مطالعه موازین پذیرفته شده در روابط بین المللی گردشگری سلامت
- بکارگیری اصول ارتباط داخلی گفتاری و نوشتاری
- استفاده از ابزارهای ارتباطی بین المللی
- احترام به اصول روابط بین الملل در مقاصد گوناگون گردشگری
- قرنطینه مسافران ورودی قبل از ارائه خدمات


ساماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان
- تاریخچه گردشگری سلامت در ایران
- تاریخچه گردشگری سلامت در جهان
- معرفی مقاصد گردشگری سلامت ایران و جهان
- اجرای تورهای گردشگری سلامت
- شناسایی بازارهای هدف گردشگر فرست به ایران
- اطلاع رسانی قوانین کشورهای مقصد به گردشگران در جهت رعایت مقررات آن
- توجه به بیماریهای مقصد و پیشگری از مبتلا شدن به آن
- دفع مناسب زباله های گردشگران پزشکی و درمانی در جهت حفظ محیط زیست


کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت
- شرح اختیارات خدمات گردشگری سلامت
- شرایط اخذ مجوز گردشگری سلامت
- موارد تخلف و نقص قوانین گردشگری سلامت
- نحوه اخذ مجوز گردشگری سلامت برای دفاتر مسافرتی
- پیگیری شکایات مسافران گردشگری سلامت
- رعایت اصول اخلاق حرفه ای
- رعایت حقوق جامعه میزبان گردشگران سلامت
- رعایت موازین بهداشتی برای جامعه میزبان و مسافران در جهت کنترل بیماریها
- دفع مناسب زباله های پزشکی و مراکز طبیعی درمانی در جهت حفظ اکوتوریسم